logo

ตะกร้าสินค้า

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบัน ที่เปิดโอกาสให้กับ มนุษย์ทุกคน ได้ใช้ประโยชน์ มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ตามหลักแนวทาง ขององค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณ สร้างปัญญาพัฒนาตนเอง ให้เกิด สันติสุข สันติภาพ สร้างคุณประโยชน์ ให้กับสังคมและชุมชนเพื่อสันติสุขของมนุษยชาติ

  พันธกิจ
 • ๑. ส่งเสริมอบรมให้ประชาชนสามารถพัฒนาตนเองยกระดับคุณภาพชีวิตได้
 • ๒. สร้างผู้นำทางปัญญาธรรมเพื่อเป็นผู้พัฒนาสังคมชุมชน (บรรพชิต,คฤหัสถ์)
 • ๓. ถ่ายทอดอบรม คุณธรรม จริยธรรม ให้ ผู้นำ ผู้ตาม ภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ เอกชน
 • ๔. ถ่ายทอดอบรมหลักสร้างปัญญาธรรม ทั้งรูปแบบ ปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรม
 • ๕. สร้างเสริม ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา ทุกรูปแบบ
 • ๖. สร้างเสริมค่านิยมจิตสำนึก ให้แก่ ประชาชน ทุกกลุ่ม บนฐานความรู้ ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
 • ๗. ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาสังคม สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

  ยุทธศาสตร์
 • ๑. พัฒนาหลักสูตร การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
 • ๒. สร้างภาคีเครือข่ายสมาชิกพุทธศาสตร์สัมพันธ์
 • ๓. ขับเคลื่อนการนำ ดิจิทัล เทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการบริหารการพัฒนาทุกมิติ
 • ๔. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ
 • ๕. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับภาคประชาชน,หน่วยงานรัฐ,เอกชน เพื่อการขยายโอกาสทางการถ่ายทอดอบรมตามหลักสูตรให้เข้าถึงตามกลุ่มเป้าหมาย
 • ๖. สร้างช่องทางการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงโอกาสอาชีพ
 • ๗. สร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม

จำนวนการเข้าชมทั้งหมด (ครั้ง)
1,164,233