logo

ตะกร้าสินค้า

ประวัติท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ

ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เกิดวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2496 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บิดาของท่านเป็นข้าราชการกรมทางหลวง ส่วนมารดาได้จากไปเมื่อท่านมีอายุเพียง 3 ขวบ จากนั้นท่านได้รับการดูแลจากคุณย่า โดยใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยเคร่งครัด ร่วมกับพี่น้องอีก 5 คน เริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนโพธารามคุณารักษ์วิทยาคาร มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ต่อมาได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สาขาวิศกรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีจากนั้นได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย สาขาวิศกรรมเครื่องกลจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แล้วสมัครเข้าทำงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ทำงานอยู่ไม่นานก็เบื่อทางโลกจึงลาออกมุ่งศึกษาทางธรรม โดยอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศเมื่อปี พ.ศ. 2522 สังกัดธรรมยุติกนิกาย ใน พ.ศ. 2529 ได้ย้ายมาอุปสมบท และจำพรรษาสังกัดมหานิกายณ วัดเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

และเริ่มศึกษาทางธรรมอย่างจริงจังโดยออกธุดงค์ ไปตามเขาและถ้ำต่างๆ หลายจังหวัด เป็นระยะเวลาประมาณ 2 - 3 ปี จนธุดงค์กลับมาที่จังหวัดลพบุรี ใน ปี พ.ศ. 2531 พระเถรานุเถระได้ขอให้มาจำพรรษาที่วัด พระบาทน้ำพุ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีเจ้าอาวาส และได้ตั้งเป็นเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาได้มีโอกาสไปเยี่ยมผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ฯ พบว่าผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ถูกทอดทิ้งไม่มีญาติขาดคนคอยดูแลจึงได้ช่วยดูแล มีผู้ป่วยหลายคนต้องเสียชีวิตในอ้อมแขนของท่าน

เมื่อกลับมายังวัดพระบาทน้ำพุ จึงมีความคิดว่า ควรหาสถานที่สำหรับเป็นที่พักพิงของผู้ป่วย โรคเอดส์ในระยะสุดท้ายของชีวิตสักแห่งหนึ่ง ประกอบกับองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคม ( พ.ส.ส. ) มีแนวคิดเช่นเดียว จึงได้ร่วมจัดตั้งโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ บ้านพักผู้ป่วยเอดส์ในระยะสุดท้ายขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยระดมทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่เท่าที่จะหาได้จัดสร้างเรือนพักสำหรับผู้ป่วย โดยขอรับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ จัดตั้งผู้รับบริจาคหาทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยพร้อมทั้งได้ออกแสดงพระธรรมเทศนาไปยังสถาน ที่ ต่าง ๆ เพื่อหาทุนทรัพย์สมทบเป็นค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าค่ายา ค่าของเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย ฯลฯ

นับว่าเป็นผู้ส่งเสริมให้กับสังคมมีความเสียสละเอื้ออาทรเพื่อมนุษย์ ปลูกจิตสำนึกให้มีความเมตตา และมนุษยธรรม อันนำไปสู่ความคิดตามวิถีทางพระพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ์ แพทย์ พยาบาลอาสาสมัครเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยร่วมกันช่วยควบคุมปริมาณการเผยแพร่โรค เอดส์ ช่วยให้ชุมชนไม่แสดงความรังเกียจ นอกจากนี้ยังได้จัดสาธารณกุศลสงเคราะห์ เช่น ที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุงห่ม และยารักษาโรค ให้กับผู้ป่วยทุกคน แม้กระทั่งการจัดการฌาปนกิจศพ จากคุณงามความดีในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นเวลานานทำให้ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์แก่พระราชวิสุทธิประชานาถในปี พ.ศ. 2540

  การศึกษา
  • • พ.ศ. ๒๕๑๙ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • • พ.ศ. ๒๕๒๒ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
  • • พ.ศ. ๒๕๓๑ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี
  • • พ.ศ. ๒๕๔๐ ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • • พ.ศ. ๒๕๔๒ ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • • พ.ศ. ๒๕๔๔ ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • • พ.ศ. ๒๕๔๕ ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
  • ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • • พ.ศ. ๒๕๔๗ ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ( จังหวัดลพบุรี )
  • ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

  ตำแหน่งและสมณศักดิ์
  • • พ.ศ. ๒๕๓๓ รักษาการเจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
  • • พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ “ พระครูอาทรประชานาถ ”
  • • พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณชั้นสามัญ
  • ในราชทินนาม ที่ “ พระอุดมประชาทร ”

  ด้านพัฒนาสังคม
  • พ.ศ. 2535 ก่อตั้งโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ บ้านพักผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายโดยวิถีทางพุทธแห่งประเทศไทย
  • พ.ศ. 2537 ก่อตั้งมูลนิธิธรรมรักษ์ ณ วัดพระบาทน้ำพุ
   • - สงเคราะห์ผู้ป่วย HIV อาการหนัก (ติดเตียง)
   • - ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี
  • พ.ศ. 2538 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องโรคเอดส์ ณ วัดพระบาทน้ำพุ
  • พ.ศ. 2540 ก่อตั้งโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
   • - ชุมชนผู้ติดเชื้อ HIV ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
   • - โรงเรียน
   • - โรงพยาบาล
   • - บ้านพักคนชรา
   • - ศูนย์พัฒนาเด็ก
   • - ศูนย์ส่งเสริมเกษตรกรรม
   • - วัดธรรมรักษ์
   • - ส่งเสริมชุมชนปลูกป่า กว่า 5,000 ไร่
  • พ.ศ. 2547 ก่อตั้งโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก อ.เมือง ลพบุรี จ.ลพบุรี , ก่อตั้งและอุปถัมภ์บ้านเด็กธรรมรักษ์ที่โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี , ขอตั้งและอุปถัมภ์บ้านพักคนชราที่โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
  • พ.ศ. 2550 ก่อตั้ง วัดธรรมรักษ์ ที่โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี และเผยแผ่ศาสนาทางสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุเช่นรายการธรรมรักษ์รายการหัวใจสีขาวให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ชุมชนและสังคม
  • พ.ศ. 2552 ก่อตั้งศูนย์สงเคราะห์ประชาชน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
  • พ.ศ. 2556 ก่อตั้งโครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นแหล่งศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอย่างครบวงจรและเป็นแหล่งส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน
  • พ.ศ. 2561 งานส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทางสถานีโทรทัศน์ เช่น รายการใจฟ้า รายการเชียร์ไทย

  ผลงานดีเด่น
  • รางวัลเกียรติยศรางวัลมหิดลวรานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน
  • รางวัลน้ำใจงาม (ประจำปี ๒๕๔๗) สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทาน
  • รางวัลเสมาธรรมจักร สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทาน
  • รางวัลแสงเทียนส่องใจ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ พระราชทาน
  • รางวัลคนดีศรีสังคม จากสโมสรโรตารี่
  • รางวัลพลเมืองดีเด่น จากสโมสรไลอ้อนส์
  • รางวัลบริการสังคมเพื่อคุณธรรม จากสำนักข่าวกรุงเทพมหานคร
  • รางวัลบัวทิพย์ประจำปี 2552
  • รางวัลคนดีศรีลพบุรีสาขานักบวชประจำปี 2552

จำนวนการเข้าชมทั้งหมด (ครั้ง)
1,164,259