logo

ตะกร้าสินค้า

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 • • ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง ผู้ออกแบบและที่ปรึกษาด้านศิลปะพุทธศิลป์
 • • รศ.วิเชษฏ์ สุวิสิทฐ์ ผู้ออกแบบและที่ปรึกษาด้านสถานปัตยกรรม

  กรรมการบริหาร วาระ 2565 – 2569
  • พันเอก ประชุม สุขสำราญประธานกรรมการ
  • พันเอก วิมนต์ เมฆชุ่มรองประธานกรรมการ
  • พันเอก ศรัณยภูมิ ผู้พึ่งรองประธานกรรมการ
  • นาย ปองชัย ปานศิริรองประธานกรรมการ
  • นาย ประเวศ ทั่งจันทร์แดงกรรมการ
  • นาย บรรเจต เทพพำนักกรรมการ
  • พันเอก เฉลียว แสงผึ้งกรรมการ
  • พันเอก บุญเรือง จันทรวิมลกรรมการ
  • พันเอก ราเชล เชื่องสุวรรณกรรมการ
  • พันตำรวจเอก ภูวเดช ปานจันทร์กรรมการ
  • นาง วาสนารุ่งทิพย์ เที่ยงคืนกรรมการ
  • นางสาว นิลเนตร แต้มทองกรรมการ
  • นางสาว ปัณณพร หมอบอกกรรมการและเหรัญญิก
  • นางสาว ณัฐสุภา ปาลวัฒน์วิไชยกรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
  • นาย ประดุจบุญ ทองสว่างกรรมการและเลขานุการ
  • นางสาว วราพร แสงสุวรรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จำนวนการเข้าชมทั้งหมด (ครั้ง)
1,164,239