หลังจากการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าเจ้าประคุณสมเด็จฯและท่านเจ้าคุณอลงกตอยู่หลายครั้ง

ในที่สุดจึงเกิด "โครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมและสังเวชนียสถาน จังหวัดลพบุรี" ขึ้น โดยพระเดชพระคุณทั้ง 2 รูป เห็นพ้องต้องกันที่จะดำเนินโครงการเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสถายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอุลยเดชฯ

ทั้งนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เมตตารับเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ และท่านเจ้าคุณอลงกต ยินดีรับภาระธุระในการถวายที่ดินเพื่อพระพุทธศาสนา และรับเป็นประธานโครงการฯ  โดยมอบหมายให้ ดร.วิชัย ไทยถาวร เป็นผู้อำนวยการโครงการ และนายประดุจบุญ ทองสว่าง เป็นผู้จัดการโครงการ โดยมีศิษยานุศิษย์ร่วมดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังนี้

ที่มาโครงการ
พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ที่มาโครงการพุทธสถาน

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เล็งเห็นถึงการทำงานอันกอรปด้วยหลักเมตตาธรรมอย่างสูง ของท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประขานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ที่ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ และเยียวยาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี ซึ่งงานดังกล่าวนี้ นับเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ ที่ยากจะหาใครมาแบกรับได้ หากแต่เจ้าพระคุณอลงกต กลับอุทิศตนและทุ่มเททำงานด้วยจิตใจอันเสียสละอดทน และอดกลั้นต่อสู้ด้วยความเพียร เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์อยู่ในสังคมได้โดยไม่ถูกรังเกียจ ทอดทิ้ง และถูกปิดกั้นจากสังคม

โดยท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ ได้พยายามสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของโรคเอดส์ พร้อมวิธีป้องกัน การดูแลรักษาผู้ป่วยให้แก่สังคมโดยรวมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังลดจำนวนผู้ป่วยให้น้อยลง พร้อมๆกับการสงเคราะห์ช่วยเหลือเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงได้ปรารภผ่านทาง ดร.วิชัย ไทยถาวร ( ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลพบุรี ในขณะนั้น)
ว่าเห็นในความรู้ความสามารถ และศักยภาพของท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ จึงได้ฝากให้กำลังใจและปรารถนาจะพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานสงเสริมสนับสนุนกิจการของพระพุทธศาสนา

โครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมและสังเวชนียสถาน พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 200ไร่ ณ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  โครงการนี้จัดสร้างขึ้นตามดำริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ( สมศักดิ์ อุปสมมกาเถร ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรุงเทพ และรองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตบาฬีอุโฆส จังหวัดนครปฐม

ที่มาโครงการพุทธสถาน
ที่มาโครงการพุทธสถาน
ที่มาโครงการพุทธสถาน
ที่มาโครงการพุทธสถาน

1.เพื่อจำลองสังเวชนียสถาน 4 ตำบล จากประเทศอินเดียและเนปาล มาประดิษฐาน ณ จังหวัดลพบุรี

2.เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรม แก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ และทั่วอาเซียน

3.เพื่อเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ และเป็นแหล่งศึกษาทางพุทธศาสนาอย่างครบวงจร

4.เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ และเป็นแหล่งส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ในจังหวัดลพบุรี

5.เพื่อเป็นไปตามพุทธวจน พรือ พุทธโอวาทที่ปรากฏว่า " ที่ใดมีธรรม ที่นั้นมีเรา และผู้ใดระลึกถึงพระองค์ พึงจาริกไปยังสังเวชนียสถานทั้งสี่นี้"