วิทยฐานะ

แผนกนักธรรม-บาลี
พ.ศ. 2506 สอบได้นักธรรมชั้นเอก 
พ.ศ. 2515 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค เทียบเท่าปริญญาตรีแผนกสามัญ
พ.ศ. 2494 สำเร็จประถมศึกษาปีที่ 4
พ.ศ. 2519 สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชียโบราณ) จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
พ.ศ. 2519 สำเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชียโบราณ) จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย 

การปกครอง

พ.ศ.-กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)
พ.ศ. 2554 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พ.ศ.-เจ้าคณะภาค1
พ.ศ.-เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
พ.ศ.-หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 1
พ.ศ.-คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.)

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

มีนามเดิมว่า สมศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์
เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔

บิดา-มารดาชื่อนายเหลี่ยม และนางสำลี ชูมาลัยวงศ์ ชาติภูมิอยู่บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2504 ณ พัทธสีมาวัดละมุด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูนครวิหารคุณ (ฟัก) วัดบันได เป็นพระอุปัชฌาย์ ,พระอธิการเมี้ยน วัดละมุด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า อุปสโม มีความหมายว่า ผู้มีจิตใจสงบในธรรมอันลึกซึ้ง