ขอเชิญร่วมบุญใหญ่ หล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ วันอาทิตย์ ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวล

ขอเชิญร่วมบุญใหญ่ หล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ปางลำดับที่ ๖๗ - ๗๐ (ปางพยาบาลภิกษุอาพาธ, ปางพระอิริยาบถยืน, ปางปลงกัมมัฏฐาน และปางสรงน้ำฝน) องค์พระได้รับการออกแบบโดย ศาสตรา จารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ) ประธานพิธีเททองหล่อ พิธี วันอาทิตย์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๙ น. เป็นต้นไป ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี