ประมวลภาพพิธีพุทธาภิเษก และเททองหล่อพระพุทธศรีสุวรรณภูมิ