ประมวลภาพพิธีเททองหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ภาพพิธีเททองหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิปางบำเพ็ญทุกรกิริยา, ปางขัดสมาธิเพชร, ปางประทานธรรม, ปางประทานอภัย(นั่ง) และ ปางประทานเอหิภิกขุ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ) ประธานเททองหล่อ