ประมวลภาพพิธีเททองหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ


ภาพพิธีเททองหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ปางลองหนาว , ปางเสวยมธุปายาส , ปางสดับพิณสามสาย และ ปางรับสุตตุก้อนสัตตุผง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ) ประธานเททองหล่อ