มูลนิธิพุทธสถานฯร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ นำโดย นายประดุจบุญ ทองสว่าง (เลขานุการมูลนิธพุทธสถานฯ) ร่วมกับสำนักทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองคู ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี มติในที่ประชุมประชาชนเห็นชอบให้ขุดอ่างเก็บน้ำพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ