"โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน" แจกอาหารกลางวัน ถุงยังชีพพระราชทาน

"โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน" อาหารกลางวัน และแจกถุงยังชีพพระราชทาน จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูม

#กจกรรม