ความเป็นมาของพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ


สถาบันแห่งจิต คุณค่าชีวิตเริ่มด้วย " ศรัทธา " การศึกษาและการปฏิบัติธรรม คือ การสร้างปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าที่แท้จริงให้แก่ชีวิตของคนทุกคนได้ สถาบันนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อคนทุกชั้นให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามกำลังศรัทธาของตน โดยมุ่งหวังให้เกิด " ปัญญา " เพื่อนำพาชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์

#วดโอ