โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

ปางประทานพรขัดสมาธิเพชร