คุณจุฑามาศ  ประดิษฐบาทุกา 

ปางพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตภาคต