ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน และผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหล่อพระประธาน ๘๙ ปาง

เพื่อเป็นสิริมงคล ต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

พระประธานที่จะจัดสร้างในครั้งนี้ เป็นพระที่ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ
ศ.ปรีชา เถาทอง พระที่มีเพียง ๒ องค์ในโลก อยู่กับท่าน ๑ องค์ และประดิษฐาน ณ พุทธสถานฯ๑ องค์

ปางภัตกิจ