การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๙     ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 พ.ศ. ๒๕๒๒     ปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

 พ.ศ. ๒๕๓๑     นักธรรมชั้นโท   สำนักเรียนวัดพระบาทน้ำพุ  อ.เมือง  จ.ลพบุรี

 พ.ศ. ๒๕๔๐     ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 พ.ศ. ๒๕๔๒     ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาพยาบาลศาสตร์ 

                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 พ.ศ. ๒๕๔๔     ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาปรัชญา   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 พ.ศ. ๒๕๔๕     ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

                       มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

                       ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาบริหารการศึกษา 

                           มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 พ.ศ. ๒๕๔๗     ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาบริหารการศึกษา

                       มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  ( จังหวัดลพบุรี )

                       ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   มหาวิทยาลัย

                         มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

  

ตำแหน่งและสมณศักดิ์ 

  

 พ.ศ. ๒๕๓๓      รักษาการเจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ   ต.เขาสามยอด  อ.เมือง  จ.ลพบุรี

 พ.ศ. ๒๕๓๙      ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์    “ พระครูอาทรประชานาถ ”

 พ.ศ.  ๒๕๔๖     ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณชั้นสามัญ

                        ในราชทินนาม ที่   “ พระอุดมประชาทร ”

  

      ก่อตั้งโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์  บ้านพักผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕   ณ วัดพระบาทน้ำพุ  ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างจิตสำนึกของสังคม  ให้มีเมตตาและมนุษยธรรม ต่อผู้ป่วยเอดส์ที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวและสังคมให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ  จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตให้ได้มีโอกาสสิ้นลมหายใจอย่าง

สงบสุข และไปสู่สุขคติตามวิถีทางของชาวพุทธ

  

 -   ก่อตั้งมูลธรรมรักษ์  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๓๗

 -   ก่อตั้งและโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์  ๒  ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๐  ณ ตำบลดงดินแดง

     อำเภอหนองม่วง    จังหวัดลพบุรี

 -   ก่อตั้งและอุปถัมภ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๓  ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๒ สำหรับ

     เด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์

 -   ก่อตั้งและอุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลธรรมรักษ์ ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๔  สำหรับเด็กที่ได้

     รับผลกระทบปัญหาจากโรคเอดส์

 -   ก่อตั้งและอุปถัมภ์ โรงเรียนธรรมรักษ์บริบาล ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เพื่อผลิตบุคลากร

     ทางด้านการพยาบาลใน การดูแลเด็กและผู้ป่วยโรคเอดส์

 -   ก่อตั้งและอุปถัมภ์ โรงเรียนแพทย์แผนไทยธรรมรักษ์  ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๗  เพื่อผลิต

     บุคลากรด้านแพทย์    แผนไทยในการดูแลเด็ก,  ผู้ป่วยโรคเอดส์รวมถึงพระสงฆ์

  

รางวัลเกียรติยศรางวัลมหิดลวรานุสรณ์   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชทาน

 รางวัลเสมาธรรมจักร  สมเด็จพระเทพฯ  ทรงพระราชทาน

 รางวัลแสงเทียนส่องใจ  พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ  พระราชทาน

 รางวัลคนดีศรีสังคม  จากสโมสรโรตารี่

 รางวัลพลเมืองดีเด่น  จากสโมสรไลอ้อนส์

 รางวัลบริการสังคมเพื่อคุณธรรม  จากสำนักข่าวกรุงเทพมหานคร

 รางวัลน้ำใจงาม (ประจำปี ๒๕๔๗)   สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ  ทรงพระราชทาน

ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ

( อลงกต ติกฺขปญฺโญ )

เกิด ๙ ธันวาคม ๒๔๙๖
ที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เกิดวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2496 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บิดาของท่านเป็นข้าราชการกรมทางหลวง ส่วนมารดาได้จากไปเมื่อท่านมีอายุเพียง 3 ขวบ จากนั้นท่านได้รับการดูแลจากคุณย่า โดยใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยเคร่งครัด ร่วมกับพี่น้องอีก 5 คน เริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนโพธารามคุณารักษ์วิทยาคาร มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ก่อนที่จะได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย และอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเมื่อเข้าสู่วัย 25 ปี และเดินทางมาฝึกสมาธิที่ถ้ำเขาเขียวในเขตวัดพระบาทน้ำพุรูปเดียวเป็นระยะเวลาประมาณ 6-7 ปี กระทั่งพระผู้ใหญ่ขอให้ลงมาดูแลวัด และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส