ท่านพุทธทาสภิกขุ
(พระธรรมโกศาจารย์ )

วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) จ.สุราษฎร์ธานี

เรื่อง

คลิกฟัง

เรื่อง

คลิกฟัง

สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี 
ความไม่เบียดเบียนเป็นสุข 
การออกจากสิ่งที่เป็นทุกข์ 
การทำงานคือการปฏิบัติธรรม

ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา ตอนที่ ๑

ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา ตอนที่ ๒

ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องดำเนินชีวิต

วิธีทำสมาธิเบื้องต้น

สติและการฝึกสติ ตอนที่ ๑

สติและการฝึกสติ ตอนที่ ๒

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร

อานาปานสติสำหรับบุคคลทั่ว ตอนที่ ๑

นามเดิม เงื่อม พานิช เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๙ ณ บ้านกลาง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 

  อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๗ สำเร็จการศึกษาชั้น น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ เริ่มก่อตั้งสวนโมกขพลาราม ที่ อ.ไชยา เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๔๗๕ และหันมาใช้นามปากกา "พุทธทาส" แทนนามเดิมนับแต่นั้นมา 

  ท่านพุทธทาสภิกขุอุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนกระทั่งถึงแก่มรภาพอย่างสงบ ณ สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๓๖ 

   คำสอนอันโดดเด่นของท่านคือเรื่อง "การปล่อยวาง" ผลงานอันยิ่งใหญ่ของท่านคืองานนิพนธ์ชุด "ธรรมโฆษณ์" และงานนิพนธ์อีกไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เล่ม ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ 

   ท่านพุทธทาสภิกขุได้รับการสดุดีว่าเป็นมหาปราชญ์แห่งพุทธธรรมทางบูรพาทิศ ที่มีเกีตรติคุณไม่น้อยไปกว่าท่านนาคารชุน ปราชญ์ใหญ่ฝ่ายมหายานในอดีต ปัญญาชนทั้งไทยและต่างประเทศถือว่า ท่านเป็นนักปฏิรูปพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดรูปหนึ่งของเมืองไทย