เรื่อง

คลิกฟัง

เรื่อง

คลิกฟัง

ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

คุณธรรม นำธุรกิจ

ทางสายกลาง

ธรรมะมีฤทธิ์

ธรรมะแก้วิกฤต

บัญญัติของสัตบุรุษ

หน้าที่ของมนุษย์ ๑

หน้าที่ของมนุษย์ ๒

อย่าจุ้น

มรดกพุทธทาส

อยู่ดีมีปีติ

เข้าวัดทำไม

นามเดิม พยอม จั่นเพชร เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๙๒ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี บรรพชาเมื่อ เมษายน ๒๕๐๒

อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๓ ณ วัดสังวรณ์วิมลไพบูรย์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี สำเร็จการศึกษา น.ธ.เอก ในปี พ.ศ.๒๕๑๖ และได้ไปจำพรรษาอยู่กับท่านพุทธทาสที่สวนโมกขพลารามในการปฏิบัติธรรม แล้วจึงได้กลับมาทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนา วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี จนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระนักเทศน์และพระผู้เสียสละ ดังกวีนิพนธ์ โดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

พระผู้สร้างผู้ทำนำคนทุกข์     ให้รู้ทางสร้างสุขพึ่งตนได้

เอาเหงื่อต่างน้ำมนต์พ้นพิษภัย     เอาชนะทุกข์ได้ด้วยการงาน

เป็นที่พระพิศาลธรรมพาที     เป็นพระดีที่รักของชาวบ้าน

ไม่ออกนอกแก่นธรรมนอกตำนาน     ท่านอาจารย์พระพยอม กัลยาโณ


ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี