เกิดเป็นคนต้องพึ่งตนเอง
แก้ไขปัญหาชีวิตด้วยตัวเราเอง
จงใช้ธรรมะแก้ไขปัญหาชีวิต
ทำจิตให้คงที่ไม่ยินดีไม่ยินร้าย
ทุกข์มากับความเจริญทางวัตถุ
ทุกชีวิตเป็นเช่นนั้นเอง
พระคุณแม่เลิศฟ้ามหาสมุทร
เริ่มชีวิตใหม่ด้วยการรักษาศีล

วันเวลาดี เมื่อเราทำดี
จิตคงที่ดีทุกอย่าง ๑
จิตคงที่ดีทุกอย่าง ๒
พอดีเป็นหน้าที่ของชาวพุทธ
พระคุณพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
แสงธรรมส่องทาง
ผู้สูงอายุ ควรทำอย่างไร
ระลึกถึงพระคุณแม่

สนทนาธรรม

เรื่อง

คลิกฟัง

เรื่อง

คลิกฟัง

พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ (พระผู้อุทิศชีวิตเพื่อศาสนาโดยมิเหน็ดเหนื่อย)

นามเดิม ปั่น เสน่ห์เจริญ เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๔๕๔ ณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๒ แล้วตั้งต้นศึกษาพระปริยัติธรรมจนจบชั้น น.ธ.เอก อุปสมบทเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔ ณ วัดนางลาด ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง ได้รับฉายาว่า "ปัญญานันทะ"

จากนั้นศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจนสอบได้ชั้น ป.ธ.๔ และเริ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังด้วยการเทศน์ ท่านปัญญานันทภิกขุกับท่านพุทธทาสภิกขุ ให้ความเคารพนับถือกันเสมือนหนึ่งเป็นพี่น้องในทางธรรม

ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และเป็นองค์อุปถัมภ์วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ความโดดเด่นของท่านปัญญานันทภิกขุคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างตรงไปตรงมาตามพระธรรมวินัย อันเป็นเหตุให้ท่านได้ชื่อว่าเป็นนักเทศน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรูปหนึ่งซึ่งสังคมไทยเคยมีมา

มรณภาพ : 10 ตุลาคม 2550 สิริอายุรวม 96 ปี