เสียงสวดมนต์

การสวดมนต์ภาวนาเป็นการสร้างบุญที่ได้อานิสงส์สูง
เพราะจิตใจจะสงบตั้งอยู่ได้นาน ทำให้เกิดฌาณ

ธรรมศึกษา
บทสวดมนต์ - ทำวัตรเช้า
00:00 / 00:00
บทสวดมนต์ - ทำวัตรเย็น
00:00 / 00:00
พระคาถา - ชินบัญชร
00:00 / 00:00
บทสวด - เมตตาพรหมวิหารภาวนา
00:00 / 00:00
เพลงธรรมะ - โพชฌงคปริตร (สรภัญญะ)
00:00 / 00:00
บทสวดมนต์ - บทสวดธรรมจักร
00:00 / 00:00
บทสวดมนต์ - บทสวดพาหุง
00:00 / 00:00
พระคาถา - ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
00:00 / 00:00
บทสวด - ธัมมะจักรกัปปะวัตตะนะสุตตัง
00:00 / 00:00
ธรรมมะ - พรหมคุณากรณ์
00:00 / 00:00
เพลงธรรมะ - เพลงองค์ใดพระสัมพุทธ
00:00 / 00:00