ร่วมประมูลภาพวาด
จากความบันดาลใจ

 

ผลงานภาพวาดของ
ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๒ สาขาทัศนศิลป์
ผู้ออกแบบและที่ปรึกษาด้านศิลปะพุทธศิลป์

รายได้จากการประมูลทั้งหมด
นำเข้าในโครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง