เสียงธรรม

เสียงบรรยายธรรมฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ ชื่อดัง
ทั่วประเทศไทย

สมเด็จพระญาณสังวร 
สกลมหาสังฆปรินายก

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

ฟังธรรม

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี

ฟังธรรม

ฟังธรรม

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย

ฟังธรรม

ท่านพุทธทาสภิกขุ
วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม)
จ.สุราษฎร์ธานี

ฟังธรรม

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ฟังธรรม

พระพยอม กัลยาโณ
วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย

ฟังธรรม

ฟังธรรม

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย

สมเด็จพระพุทธโฆษจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

ฟังธรรม

ฟังธรรม

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

ฟังธรรม

ฟังธรรม

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ 
วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี