"พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ
ถือเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในโลก
ที่เป็นศาสนสถานแห่งศิลปวัฒนธรรม"

ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง

ผู้ออกแบบและที่ปรึกษาด้านศิลปะพุทธศิลป์

ประวัติผู้ออกแบบ

ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง

ปรีชา เถาทอง เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2491ที่กรุงเทพฯสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปกร เมื่อปี พ.ศ. 2515 แล้วทำงานเป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนเพาะช่าง 1 ปี ก่อนย้ายมาเป็นอาจารย์ที่คณะจิตรกรรม และภาพพิมพ์ ต่อมาได้รับทุนไป ศึกษาที่ L'Accademia di belle Arte ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในปี พ.ศ. 2519 และสำเร็จการศึกษาศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2522 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การศึกษา

- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการเดี่ยว

2522 - แสดงงานเดี่ยว ณ หอศิลป์ พีระศรี
2525 - แสดงงานเดี่ยว ณ โรงแรมธารา กรุงเทพฯ
          - แสดงงานเดี่ยวที่ West Gallery โตเกียว ญี่ปุ่น และราชภัฏสวนดุสิต
2547-2548 - แสดงงานเดี่ยวโครงการ "จากแสงเงา สู่ป่าหิมพานต์ ตามพระราชเสาวนีย์ "
ณ กรุงเทพฯ ชลบุรี อุบลราชธานี และเชียงใหม่

นิทรรศการกลุ่ม

- แสดงงานกลุ่มทั้งในและต่างประเทศหลายครั้ง

รางวัล/เกียรติยศ

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22

รศ.วิเชษฏ์ สุวิสิทฐ์

ผู้ออกแบบและที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม

"พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ
เป็นงานสถาปัตยกรรมที่เริ่มด้วยงานศิลปะ
ก่อนมาเป็นงานสถาปัตยกรรม"

องค์ประกอบทั้ง 7 ชั้น

7

ห้องวิปัสนากรรมฐาน (สำหรับฆราวาสทั่วไป)

6

พระพุทธศาสนา พุทธประวัติ

5

พิพิธภัณฑ์ ศิลปะวัฒนธรรมและวรรณคดี

4

ประวัติศาสตร์ชาติไทย,พระมหากษัตริย์
และวัฒนธรรมวิถีไทยสี่ภาค

3

ห้องพักรับรองแขก

2

ห้องสัมมนา

1

ห้องโถง ห้องจัดนิทรรศการต่างๆ

โมเดลอาคารต้นแบบ
ของพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

แผนภูมิ ไตรภูมิจักรวาล

ไตรภูมิ จึงพูดถึงโลกทั้งสาม คือ สวรรค์ มนุษย์ นรก
(๓โลก = ๑จักรวาล) ในศาสนา พุทธ,อิสลาม,คริส ต่างมีความเชื่อในเรื่องของ โลกมนุษย์ สวรรค์ นรก เช่น เดียวกันทุกศาสนาต่างสอนคนให้มั่นยึดมั่นกระทำใน ความดี มีเมตตาต่อกัน และหวาดกลัวในการกระทำผิด กระทำชั่ว เกรงกลัวในบาป หากทำบาปจะต้องตกนรก

สิ่งที่เชื่อมโยงกันนี้ จึงเป็นภูมิจักรวาลที่ ผสมผสานออกมาเป็นงานจิตรกรรม ศาสนสถานที่ เกี่ยวพันกับชีวิตมนุษย์โดยตรง