หลวงปู่ชา สุภัทโท
วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง

คลิกฟัง

เรื่อง

คลิกฟัง

แนวทางปฏิบัติธรรม

วิมุตติ

ทางพ้นทุกข์

การปล่อยวาง

ความสงบบ่อเกิดปัญญา

น้ำไหลนิ่ง

ไม่แน่

การเข้าสู่หลักธรรม

ธรรมที่หยั่งรู้ยาก

ต่อสู้ความกลัว

กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว

ทำใจให้เป็นบุญ และธรรมะธรรมชาติ

พระโพธิญาณเถระ หรือ หลวงปู่ชา สุภัทโท 
นามเดิม ชา ช่วงโชติ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๑
ณ บ้านก่อ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 

อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๒ ณ วัดก่อใน ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี อุปสมบทแล้วท่านได้อุทิศตนศึกษาพระธรรมวินัยอย่างจริงจัง แล้วจึงจาริกออกปฏิบัติธรรมตามป่าเขาลำเนาไพร 

จนเมื่อได้เวลาอันสมควร คือ พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงกลับมาก่อตั้งวัดหนองป่าพง ซึ่งเป็นวัดป่าฝ่ายอรัญวาสีที่บ้านเกิด โดยมีท่านเองเป็นเจ้าอาวาส พร้อมทั้งได้เริ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา แก่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และได้ก่อตั้งวัดป่านานาชาติเพื่อเป็นวัดนานาชาติสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการบวชในพระพุทธศาสนา นับแต่นั้นเป็นต้นมา

 

ปัจจุบันวัดหนองป่าพงมีสาขาอยู่ทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐๐ สาขา 

หลวงปู่ชามรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

นับว่าเป็นพระมหาเถระที่มีผลงานทางด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระที่โดดเด่นที่สุดรูปหนึ่งของสังคมไทยปัจจุบัน