ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับพุทธศาสนา

รวบรวมความรู้ พระพุทธศาสนา 
เกร็ดความรู้ คลังสาระ บทสวดมนต์ เพลงธรรมะ พระคาถา ธรรมะปฏิบัติ
เพื่อคนไทย และสังคมไทย

สังเวชนีสถาน ๔ ตำบลคือ สถานที่ประสูติ  สถานที่ตรัสรู้
สถานที่แสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร    สถานที่ปรินิพพาน

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
พระพุทธศาสนา  เกร็ดความรู้ คลังสาระ บทสวดมนต์
พระพุทธเจ้า
พระพุทธศาสนา  เกร็ดความรู้ คลังสาระ บทสวดมนต์
พระธรรม
พระพุทธศาสนา  เกร็ดความรู้ คลังสาระ บทสวดมนต์
พระสงฆ์

พระพุทธศาสนา โดยความหมายแล้ว หมายถึงศาสนาแห่งความรู้แจ้ง เป็นศาสนาที่มีพระรัตนตรัย เป็นสรณะอันสูงสุด อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์

พุทธศาสนาในประเทศไทย
พุทธศาสนาในประเทศไทย

พระพุทธศาสนาได้แพร่หลาย
เข้ามาในแถบประเทศบริเวณสุวรรณภูมิตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ ๓

วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ...