ห้องเก็บอัฐิ
พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ  จังหวัดลพบุรี