เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง)
โครงสร้างการบริหารองค์กร
โครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม สังเวชนียสถาน
พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ  จังหวัดลพบุรี
ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประขานาถ
ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ
(ที่ปรึกษามูลนิธิพุทธสถานฯ)
คณะกรรมการอำนวยการ ดร.วิชัย ไทยถาวร
คณะกรรมการอำนวยการ
ดร.วิชัย ไทยถาวร

(ผู้อำนวยการโครงการ)
นายประดุจบุญ ทองสว่าง
นายประดุจบุญ ทองสว่าง
(ผู้จัดการโครงการ)