ผังองค์กร

มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

พระราชวิสุทธิประชานาถ
ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิฯ

พระครูภัทรปัญญาวุธ
ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

พระครูสังฆรักษ์สมบัติ  สิลภูสิโต
รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ

ดร.เฉลิมพล  พลมุข
รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ

พระครูสุวัฒน์กิตติสาร
กรรมการมูลนิธิฯ

พันเอกศรัณยภูมิ  ผู้พึ่ง
กรรมการมูลนิธิฯ

สิบเอกชาญชัย  ศิริโก่งธนู
กรรมการมูลนิธิฯ

พันเอกประชุม  สุขสำราญ
กรรมการมูลนิธิฯ

นายประเวศ  ทั่งจันทร์แดง
กรรมการมูลนิธิฯ

นางสาวกาญจนา  แก้วกลาง
ผู้ช่วยเหรัญญิก/เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวจินตนา  บุญทัน
เจ้าหน้าที่บุคคล/อาคาร สถานที่

นายประดุจบุญ  ทองสว่างเลขานุการมูลนิธิฯ

นายธนชัย  ไม้ประดิษฐ์เหรัญญิกมูลนิธิฯ

พันเอกวิมนต์  เมฆชุ่ม
กรรมการมูลนิธิฯ

นายชาญเกษม  เมืองศิริ
กรรมการมูลนิธิฯ

นายนริศ  สืบโถ่พงษ์
กรรมการมูลนิธิฯ

นายบรรเจต  เทพพำนัก
กรรมการมูลนิธิฯ

นายปองชัย  ปานศิริ
กรรมการมูลนิธิฯ

นางสาวณัฐสุภา  ปาลวัฒน์วิไชย
ผู้ช่วยเลขานุการ/เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปัณณพร  หมอบอก
เจ้าหน้าที่งานวารสาร