ตารางการจัดกิจกรรม
โครงการประจำปี  ๒๕๖๓

กำหนดการพิธีเททองหล่อพระ ประจำปี ๒๕๖๓

ณ วัดพระบาทน้ำพุ

ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

ตารางหล่อพระ 63.png

กิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา