ภาพ 3 มิติ
โครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ทัศนียภาพมุมสูง /  ภาพภายในโครงการ

อาคารประธานพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ภาพสามมิติ

ภาพสามมิติ

โครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ภาพสามมิติ

ภาพสามมิติ

โครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ภาพสามมิติ

ภาพสามมิติ

โครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ภาพสามมิติ

ภาพสามมิติ

ภาพสามมิติ โครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ภาพสามมิติ

ภาพสามมิติ

โครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ภาพสามมิติ

ภาพสามมิติ

โครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ภาพสามมิติ

ภาพสามมิติ

โครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ภาพสามมิติ

ภาพสามมิติ

โครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ภาพสามมิติ

ภาพสามมิติ

โครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

 อาคารปฏิบัติธรรม

อาคารปฏิบัติธรรม

อาคารปฏิบัติธรรม

อาคารปฏิบัติธรรม

อาคารปฏิบัติธรรม

อาคารปฏิบัติธรรม

อาคารปฏิบัติธรรม

อาคารปฏิบัติธรรม

อาคารปฏิบัติธรรม

อาคารปฏิบัติธรรม

ภาพสามมิติ

ภาพสามมิติ

โครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ภาพสามมิติ

ภาพสามมิติ

โครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ภาพสามมิติ

ภาพสามมิติ

โครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

อาคารโรงทาน

 หมู่กุฏิ

กุฏิ

กุฏิ

กุฏิ

 ห้องเก็บอัฐิ

ภายในห้องเก็บอัฐิ

ภายในห้องเก็บอัฐิ

ภายในห้องเก็บอัฐิ

ภายในห้องเก็บอัฐิ

ภายในห้องเก็บอัฐิ

ภายในห้องเก็บอัฐิ

ภายในห้องเก็บอัฐิ

ภายในห้องเก็บอัฐิ

ภายในห้องเก็บอัฐิ

ผังจำนวนช่องเก็บอัฐิ

ผังจำนวนช่องเก็บอัฐิ

ผังจำนวนช่องเก็บอัฐิ

ภายในห้องเก็บอัฐิ

ภายในห้องเก็บอัฐิ

ภายในห้องเก็บอัฐิ

ผังจำนวนช่องเก็บอัฐิ

ผังจำนวนช่องเก็บอัฐิ

ผังจำนวนช่องเก็บอัฐิ

ภาพสามมิติ

ภาพสามมิติ

โครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ